Min:   It skriuwen kinne fan in foutleas Frysk GS-stik is gjin foarwearde foar in oanstelling by de previnsje Fryslân.
Geef: It skriuwe kinnen fan in flaterfrij Frysk DS-stik is gjin betingst foar in oanstelling by de provinsje Fryslân.

It tiidwurd kinne wurdt hjir ferselsstannige (it lidwurd it stiet derfoar) en is dan feitliken in haadwurd (zelfstandig naamwoord) wurden. It is in regel dat der dan in n achter komt. Dat der oare wurden – hjir dus it tiidwurd skriuwe – tusken it en kinne steane, docht der net ta.

Foarwearde is gjin Frysk, al kart de staveringshifker it goed, om’t foar en wearde as ôfsûnderlike wurden wol geef Fryske wurden binne.
Previnsje (preventie) en provinsje binne homonimen: yn ‘e útspraak fan beide wurden is gjin ferskil te hearren.

It wurd byienkomst bestiet net, byienkomste, fergadering, fergaderje(n) likemin. It geef Fryske wurd foar ‘samenkomst’, ‘bijeenkomst’, ‘vergadering’ is gearkomste. Minsken komme dus gear (‘vergaderen’) as hja byinoar komme om it – eventueel – oer it ien en oar te hawwen. Om oan te jaan dat der diskusje is, kin oerlis hawwe, oerlizze brûkt wurde.

Min: De Deputearre die in poging om syn gefoelens te ferwurdzjen, mar hy wie net rustich genôch.
Geef: De deputearre besocht om syn gefoelens ûnder wurden te bringen, mar hy wie net rêstich genôch.

Ferwurdzje is ynterferinsje-Frysk. Ferwurde (hiele tiidwurd) bestiet wol en betsjut ‘verworden’, ‘ontaarden’. It wurd poging bestiet yn it Frysk likemin. ’Pogingen doen’ kin ek oerset wurde mei prikken yn it wurk stelle. Rustich is wol Frysk, mar is yn it Nederlânsk ‘roestig’.

Yn it Frysk spylje klamtekens in folle wichtiger rol as yn it Nederlânsk. Dat dy klamtekens yn it ferline net op haadletters stiene, hie te krijen mei technyske lekken en brekken. No’t soks wol kin, is it advys om dy dêr wol op te setten. Yn Word: (bgl.) ‘Invoegen’, ‘Symbool’, de oanbelangjende letter oanklikke, ‘Invoegen’, ‘Annuleren’.

Der by immen op oanstean (er bij iemand op aandringen) en immen oantrune (aansporen) wurde geregeldwei ferwiksele of ferkeard brûkt. De basisbetsjutting fan beide tiidwurden is itselde, mar de earste is folle sterker. In foarbyld fan beide yn ien sin:
Der by de direkteur op oanstean dat er de ôfdielingshaden oantrúnt om op ‘e fyts nei it wurk te kommen.

In (offisjele) taspraak begjint yn it Frysk net mei ‘Dames en hearen’, mar bygelyks mei Achte oanwêzigen of Bêste minsken.

Wurdt in soad brûkt, mar is ynterferinsje-Frysk. As wy it oer fergunnings hawwe, dan kin dêr bgl. takenne foar yn it plak set wurde. It dêrfan ôflate (afgeleide) ferliening yn gearstallings kin wol: tsjinstferliening, helpferliening, soarchferliening, ensfh.
Oare alternativen binne jaan of beskikber stelle.

Froeger (bywurd) bestiet yn it Frysk net, al kart de staveringshifker it goed en stiet it yn it hânwurdboek F-F 2009. Yn it Frysk binne eartiids, earder of foarhinne goede alternativen. As eigenskipswurd (bijvoeglijk naamwoord) wurdt earder brûkt, bgl. de eardere direkteur.