It boekje dêr’t it ien en oar yn opskreaun wurdt, is in aginda. Dus: in ôfspraak yn ‘e aginda sette. As it lykwols om te behanneljen punten yn bgl. in gearkomste giet, dan is it wol sa Frysk om wurklist te brûken.

Foar agindearje is it al net oars: punten op ‘e wurklist sette.