Min: Yn elk gefal wurdt de Gerrit Bennerpriis yn febrewaris útrikke.
Geef: Yn alle gefallen wurdt de Gerrit Bennerpriis yn febrewaris útrikt.

De tiidwurden útrikke (uitreiken; mulwurd útrikt) en útrikje (uitroken; mulwurd útrikke) moatte net betize wurde.

‘In ieder geval’ en ‘elk jaar’ / ‘jaarlijks’ (bywurd) brûkt it Frysk resp. yn alle gefallen en alle jierren foar.
N.B. As ‘jaarlijks’ eigenskiplik (bijvoeglijk) brûkt wurdt, is it yn it Frysk jierliks! Foarbyld: in jierlikse útjefte.

Min: Ik frege him wêrmei ik him fan tsjinst wêze koe.
Geef: Ik frege him wêr’t ik him mei helpe koe.

Fan tsjinst wêze is net de Fryske oersetting fan ‘van dienst zijn’.
It bywurd wêrmei wurdt, as it sinferbân dat talit en as it oan it begjin fan in bysin stiet, spjalten. Wêr wurdt dan ‘t oan tafoege.
Wêrmei is geef Frysk, mar inkeld as in op himsels steand freegjend foarnamwurd.