Yn ‘e figuerlike betsjutting fan it wurd, en sa wurdt it by de provinsje brûkt, kin reitsflak (raakvlak) net, mar snijflak eventueel wol of noch wat liniger: mienskiplike aspekten, bgl.:
– ‘Dat leit op it snijflak fan ……’
– ‘De mienskiplike aspekten fan it provinsjaal en ryksbelied …..’

It tiidwurd klopje kín brûkt wurde as it ‘overeenstemmen’ betsjut.
“Dat kloppet net” is dus offisjeel net ferkeard.
“Dat klopt net” kin trouwens perfoarst net.

Hjirby wol wat Fryskere alternativen:
– “Dat strykt net (mei…..)”
– “Dat is net sa”
– “Dat doocht net”

As it ûnreplik (onroerend) besit oanbelanget of om abstrakte dingen giet, prate wy fan erfgoed. Is it replik, dan is it erfguod.

Wy hawwe it om dy reden bgl. oer Erfgoedplein, erfgoedynstellings, erfgoededukaasje, kultureel erfgoed.

Faaks ûnder ynfloed fan it rangtelwurd fjirde (bgl. “Wy sykje in fjirde man”) wurdt fierder (verder) faak ferkeard stavere en as fjirder skreaun.

It liket geef Frysk en de staveringshifker fynt it ek wol goed – om’t in fjirder in mjitte is –, mar it kin dus net as fergrutsjende trep fan fier (ver).

Fierder, fierders en fierdersoan betsjutte alle trije ‘verder’, ‘vervolgens’.