Maatskippij & Omjouwing (Maatschappij & Omgeving) wie eartiids de namme fan in haadgroep by de provinsje.
Omjouwing is lykwols gjin Frysk. Omjaan bestiet wol, mar mei de klam op it earste wurdlid (‘rondgeven’ by it kaartspul). Mooglik is it dêrfan ôflaat, as maklikste oplossing om it probleem út ‘e wei te gean.

In gaadlik alternatyf is omkriten, dat altyd yn ‘e meartalsfoarm brûkt wurde moat. Yn guon gefallen soe in oersetting mei ‘de wrâld om ús hinne’ ek kinne.

Foar ‘leefomgeving’ (as it om minsken giet) èn ‘woonomgeving’ kin wenfermidden brûkt wurde. Tink ek oan it Frânske ‘vivre’ (libje en wenje).

Min:   De fergadering, dêr is der net nei ta west, en ek fjirder hat der niks dien.
Geef: De gearkomste, dêr hat er net hinne west, en fierder hat er ek neat dien.
De staveringshifker kart de folsleine earste sin goed, ek al binne fergadering en niks gjin Fryske wurden.

It tiidwurd wêze wurdt mei hawwe bûgd, dus: hy hat west.

It Fryske er is de net-beklamme foarm fan hy; yn ‘e útspraak is it ferskil tusken der en er hjir net te hearren.

Earne hinne gean is ‘ergens naar toe gaan’. De ynfloed fan it Nederlânsk is wol dúdlik.

Fierder
is ôflaat fan fier en hat neat te krijen mei in fjirder (ynhâldsmjitte) en likemin mei fjirde (fan fjouwer).

It plak fan ek, yn ‘e midden fan de (twadde, njonkenskikkende) haadsin, is neffens de Afûk-regels.

.

De oersetting fan ‘bestemd voor’ as bestimd foar kin net ôfkard wurde, mar it is wol sa geef om ornearre foar te brûken, al soe it allinnich mar wêze om’t it fan it Nederlânsk ôfwykt. Dat is in oanrikkemandaasje fan de Afûk.
Wy brûke hjir faak ‘ter attentie van’. Yn it Frysk is dat ek ornearre foar; as ôfkoarting is it dan o.f.
“Taken dy’t wy foar X ornearre achtsje” is in moaie oersetting foar “Taken die wij voor X weggelegd zien”.

De meartalsfoarmen (wy, jim, sy) fan beide tiidwurden wurde, ûnder ynfloed fan it Nederlânsk, faak sûnder de bûgings-e skreaun en útsprutsen.Dat is by de dêrfan ôflate foarmen ek it gefal.
It moat dus wêze: “Wy geane te boadskipjen” of “Wy steane der by de direkteur op oan dat …..”