In wurd dat hjir faak brûkt wurdt. Geef Frysk yn in tal gefallen, mar yn in tal oare wat minder. As in op himsels steand haadwurd is it totaal gewoan goed.

As bywurd en eigenskipswurd is it wol sa geef en brûk bgl. folslein (ik haw it folslein fergetten; in folsleine misrekken).
In geve oersetting fan “Aan subsidies is een totaalbedrag van X toegekend” is “Subsydzjes is in bedrach fan mei-inoar X oan takend”.

Brûk foar ‘totaal’ as ûnderste / lêste sel yn in tabel mei in opsomming mei-inoar.