Binnen is in geef Frysk wurd yn de neikommende foarbylden: Boersma is binnen (hoecht net mear te wurkjen), binnen de muorren fan it Provinsjehûs, oan ‘e binnenkant, it hea is binnen, ensfh.

Der binne lykwols (tal fan) oare gefallen dêr’t binnen net brûkt wurde kin. In pear foarbylden:
– Boersma is yn ‘e hûs (net bûten dus)
– In projekt yn it ramt fan Fryske Fiersichten (yn ferbân mei, as ûnderdiel fan wat der neamd wurdt)
– Kom deryn!
Yn it Provinsjehûs hingje tal fan keunstwurken.
– Der binne in soad enkêteformulieren ynkommen.
– Hy woe o sa graach wat op it kleed bringe, mar der skeat him neat yn ‘t sin (en net: te binnen).

 

ein

De Wylde Ein (Anas platyrhynchos) is in fûgel út it skaai fan de Einen en de famylje fan de einfûgels dy’t yn Fryslân in protte foarkomt.

De jerke is goed wer te kennen oan syn glânzjende griene kop, syn wite halsbân en syn kastanjebrune boarst.

It brune wyfke is minder opfallend. Beide einen hawwe in blau plak op de wjukken, mei wite streken der bylâns.

De wylde ein is sa’n 58 sm lang en tusken de 700-1500 gram swier.

 

baarch

De baarch is een yntelligint, nijsgjirrich, sosjaal en, nettsjinsteande syn reputaasje, relatyf skjin bist, dat goed te belearen is.

Troch fokkerij besteane der hjoed de dei witwat ûnderskate bargerassen. As selskipsdier is fral it hingbúkswyn populêr.

Yn grutte parten fan ‘e wrâld besteane populaasjes fan ferwyldere bargen, wêrfan’t de foarâlden faak útset binne troch westerske seelju om op fêste punten op harren reizen oan farsk fleis komme te kinnen.