fryskhynder

It Frysk hynder is it âldste ynlânske hynsteras fan Nederlân. Syn woartels geane fier werom yn’e tiid. Al yn de 13e ieu wie de Fries bekend en de Fries fan no fertoant noch hieltiten dúdlike oerienkomsten mei syn fiere foarâlden.

‘In plaats van’ is net yn plak fan, mar ynstee fan. It kin yn guon gefallen ek mei foar oerset wurde.

It wurdboek F-N kart yn pleats fan en ynpleats fan ek goed. It (grut) wurdboek fan de Fryske taal (diel 16) jout ek yn ‘e pleats fan as alternatyf.

In pear foarbylden:
Ynstee fan ús heit gie ús mem nei stêd ta.
Foar dy haw ik leaver in oar.
.