Om oan te jaan dat it ien of oar net krekt safolle is, mar dat it ek justjes mear of minder wêze kin, binne der yn it Frysk wurden genôch om soks dúdlik te meitsjen: sa’n, likernôch, sawat, om-ende-by, om …… hinne, ensfh.

As it mar net ûngefear is. Dat wurd bestiet net, al sjocht it der noch sa Frysk út.