skiep

Fan Ald Frysk skēp, schēp, fan Proto-Duutsk skēpą. Ferglykje Saterlânsk Frysk scep, Ingelsk sheep, Leech Duutsk schaap, Nederlâansk schaap, Duutsk schaf.