Min:         “It jierferslach is in boekwurk wêr’t wy jierliks mei bezich binne.”

Geef:       “It jierferslach is in boekwurk dêr’t wy alle jierren mei dwaande binne.”