Byienkomst

It wurd byienkomst bestiet net, byienkomste, fergadering, fergaderje(n) likemin. It geef Fryske wurd foar ‘samenkomst’, ‘bijeenkomst’, ‘vergadering’ is gearkomste. Minsken komme dus gear (‘vergaderen’) as

Fierder lêze

Ferliene

Wurdt in soad brûkt, mar is ynterferinsje-Frysk. As wy it oer fergunnings hawwe, dan kin dêr bgl. takenne foar yn it plak set wurde. It dêrfan ôflate

Fierder lêze

Froeger

Froeger (bywurd) bestiet yn it Frysk net, al kart de staveringshifker it goed en stiet it yn it hânwurdboek F-F 2009. Yn it Frysk binne

Fierder lêze