fanút

Dat is gjin Frysk, mar in ynslûpsel út it Nederlânsk. Der kin, ôfhinklik fan de betsjutting, út beide ûndersteande alternativen keazen wurde: De helpferliening wurdt

Fierder lêze