Fout

Guon minsken sjogge it wurd fout as in hollanisme. De Fryske Akademy is lykwols fan betinken dat de fout (haadwurd) en fout (eigenskipswurd en bywurd) wol

Fierder lêze