Foar kundskip

It Nederlânske ‘ter informatie’ of ‘ter kennisgeving’ wurdt faak ien op ien oerset as ta ynformaasje dat lykwols gjin Frysk is. Foar / ta kennisjouwing

Fierder lêze

Jild – jilden

Foar jild jildt dat it yn it Frysk gjin meartal hat. ‘Er worden geen subsidiegelden verstrekt’ wurdt oerset as ‘Der wurdt gjin subsydzjejild beskikber steld’.

Fierder lêze

Ôfrûne

It mulwurd (voltooid deelwoord) fan ôfrûnje (afronden) is ôfrûne. By jildbedraggen is it brûken fan ôfrûne goed (mar yn rûn jild kin ek), by getallen

Fierder lêze

Leuk

In protte dingen binne leuk, Frysk ek, mar leuk is gjin Frysk. Alternativen binne ûnder oaren: aardich, alderaardichst, in aardichheid. Foarbyld: Jan fynt it dûbeltalige en tagelyk

Fierder lêze