Reitsflak

Yn ‘e figuerlike betsjutting fan it wurd, en sa wurdt it by de provinsje brûkt, kin reitsflak (raakvlak) net, mar snijflak eventueel wol of noch

Fierder lêze

Klopje

It tiidwurd klopje kín brûkt wurde as it ‘overeenstemmen’ betsjut. “Dat kloppet net” is dus offisjeel net ferkeard. “Dat klopt net” kin trouwens perfoarst net. Hjirby

Fierder lêze

Erfgoed

As it ûnreplik (onroerend) besit oanbelanget of om abstrakte dingen giet, prate wy fan erfgoed. Is it replik, dan is it erfguod. Wy hawwe it

Fierder lêze

Fierder

Faaks ûnder ynfloed fan it rangtelwurd fjirde (bgl. “Wy sykje in fjirde man”) wurdt fierder (verder) faak ferkeard stavere en as fjirder skreaun. It liket

Fierder lêze