Fanôf

Liket tige Frysk, mar is it net. It wurd moat skaat wurde mei de bepaling dertuskenyn: – ‘Fan hjoed ôf moat al it papier op it Provinsjehûs

Fierder lêze

Gadingmakker

Yn (ferbân mei) fakatueres is it brûken fan sollisitant of sollisitearje nei net ferkeard, mar wol in swaktebod. Gadingmakker, resp. gading meitsje oan hawwe de

Fierder lêze