Omkriten

Maatskippij & Omjouwing (Maatschappij & Omgeving) wie eartiids de namme fan in haadgroep by de provinsje. Omjouwing is lykwols gjin Frysk. Omjaan bestiet wol, mar

Fierder lêze

Ornearre

De oersetting fan ‘bestemd voor’ as bestimd foar kin net ôfkard wurde, mar it is wol sa geef om ornearre foar te brûken, al soe it allinnich

Fierder lêze

Gean – stean

De meartalsfoarmen (wy, jim, sy) fan beide tiidwurden wurde, ûnder ynfloed fan it Nederlânsk, faak sûnder de bûgings-e skreaun en útsprutsen.Dat is by de dêrfan

Fierder lêze