Per

It ferhâldingswurd (voorzetsel) per bestiet yn it Frysk net, al is per definysje wol yn it wurdboek N-F (by ‘definitie’) opnommen. Dy tsjinstridigens is der net foar de ûndersteande

Fierder lêze

Maityd

It wurd foarjier (‘lente’, benammen it earste part dêrfan) stiet yn de Fryske neislachwurken. It is lykwols Frysker om maityd te brûken. It opfallende is dat

Fierder lêze

Helberens

Foar ‘haalbaarheid’ kinne helberens, helberheid of mooglikheid brûkt wurde neffens de Fryske Akademy. Foar ‘haalbaarheidsonderzoek’ kinne inkeld de gearstallings mei de lêste beide haadwurden brûkt

Fierder lêze