Fernimme

Nei immen of nei it ien of oar ynformearje kin, as safolle dingen yn in taal dy’t gefoelich foar ynterferinsjes (ynslûpsels) is, net samar ôfkard

Fierder lêze

Oerlizze

Op it Provinsjehûs wurdt in soad oerlein. Net ferkeard dus om goed mei it tiidwurd oerlizze om te gean. Wat de útspraak oanbelanget: de klam

Fierder lêze