Fersekerje

Geef:     “Do kinst dy tsjin in ridlike preemje by it IZA tsjin syktekosten fersekerje.” Min:      “Ik fersekerje jo dat it jierferslach 2008 maart

Fierder lêze

Is goed

Dat net-folsleine sintsje fan twa wurden (yn ‘e betsjutting dat ien en oar ôfpraat is en nochris befêstige wurdt) heart men rûnom oan ‘e ein

Fierder lêze