Sjoen

It mulwurd (voltooid deelwoord) sjoen fan it tiidwurd sjen is geef Frysk yn in sin as “Ik haw dy juster sjoen”. Sjoen as ferhâldingswurd (voorzetsel)

Fierder lêze

Hifking

Der is in Frysker wurd foar evaluaasje (dat op himsels trouwens net ferkeard is) en dat is hifking. Hifkje betsjut eins ‘op de hand wegen’

Fierder lêze