Bygelyks

Yn skreaune teksten giet it meastentiids wol goed, mar yn ‘e sprektaal binne rûnom ynterferinte en dêrmei ôf te karren foarmen as befoarbyld, byfoarbeeld, befobbeld,

Fierder lêze