Rûnom

It brûken fan it net as sadanich besteande ferhâldingswurd (voorzetsel) rûnom is net op syn plak yn in sin as ‘Mei de tariedings rûnom de

Fierder lêze