Rûnom

It brûken fan it net as sadanich besteande ferhâldingswurd (voorzetsel) rûnom is net op syn plak yn in sin as ‘Mei de tariedings rûnom de

Fierder lêze

Bygelyks

Yn skreaune teksten giet it meastentiids wol goed, mar yn ‘e sprektaal binne rûnom ynterferinte en dêrmei ôf te karren foarmen as befoarbyld, byfoarbeeld, befobbeld,

Fierder lêze

Binnen

Binnen is in geef Frysk wurd yn de neikommende foarbylden: Boersma is binnen (hoecht net mear te wurkjen), binnen de muorren fan it Provinsjehûs, oan

Fierder lêze