Froeger

Froeger (bywurd) bestiet yn it Frysk net, al kart de staveringshifker it goed en stiet it yn it hânwurdboek F-F 2009. Yn it Frysk binne

Fierder lêze

Of – oft

Wa nimt dêr in beslút oer, it ôfdielingshaad of de sektordirekteur? (njonkenskikkend) Ik wit net oft dêr no wol in beslút oer nommen wurdt. (ûnderskikkend;

Fierder lêze

Foldwaande

Krije de ynstellings foldwaande stipe? Foldwaande is in geef wurd, mar yn sa’n gefal is it better om genôch te brûken. It is dus: Krije de ynstellings genôch

Fierder lêze

Kreamferlof

De wurdboeken jouwe kreamferlof foar ‘zwangerschapsverlof’ èn foar ‘bevallingsverlof’. De Fryske tsjinhingers binne lykwols resp. draachferlof en kreamferlof. It moatte wol twa ferskillende wurden wêze, want

Fierder lêze