Yts

It sabeare (pseudo-) Fryske yts bestiet net, al is it rûnom te hearren. It Frysk hat dêr it ûnbeskaat foarnamwurd eat (skriuwtaal) of wat foar.

Fierder lêze

Sjoen

It mulwurd (voltooid deelwoord) sjoen fan it tiidwurd sjen is geef Frysk yn in sin as “Ik haw dy juster sjoen”. Sjoen as ferhâldingswurd (voorzetsel)

Fierder lêze